All Match Results / All Japan Judo Championships Fukuoka 2024 MEN

on 06-07, Apr, 2024
at Fukuoka International Center

-60kg

Hayato Kondo(left) and Yamato Fukuda.

(8 Judoka)

Results
1) KONDO, Hayato
2) FUKUDA, Yamato
3) NAKAMURA, Taiki
3) HIGUCHI, Yuta
5) TANAKA, Sho
5) WATANABE, Isamu
5) ADACHI, Yusei
5) AOKI, Dai

Round 1
NAKAMURA, Taiki [W] Waza-ari / Seoi-nage [L] TANAKA, Sho
FUKUDA, Yamato [W] Hansoku-make / Shido 3 (3:27) [L] WATANABE, Isamu
KONDO, Hayato [W] Waza-ari / Uki-otoshi [L] ADACHI, Yusei
HIGUCHI, Yuta [W] Awase-waza / Ippon-seoi-nage & Seoi-nage (GS3:14) [L] AOKI, Dai

Semifinals
FUKUDA, Yamato [W] Sode-guruma-jime (2:45) [L] NAKAMURA, Taiki
KONDO, Hayato [W] Hansoku-make / Direct-Hansoku (0:23) [L] HIGUCHI, Yuta
*Head-Dive

Final
KONDO, Hayato [W] Ippon-seoi-nage (3:59) [L] FUKUDA, Yamato

-66kg

Ryoma Tanaka (left) and Gakuto Mitsuoka.

(8 Judoka)

Results
1) TANAKA, Ryoma
2) MITSUOKA, Gakuto
3) FUJISAKA, Taikoh
3) HATTORI, Shinsei
5) SUGIURA, Toi
5) UCHIMURA, Koki
5) TAKEOKA, Takeshi
5) GOMI, Yoshimasa

Round 1
TANAKA, Ryoma [W] Awase-waza / Tai-otoshi & Uki-otoshi (3:07) [L] SUGIURA, Toi
FUJISAKA, Taikoh [W] Waza-ari / Sode-tsurikomi-goshi [L] UCHIMURA, Koki
MITSUOKA, Gakuto [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS1:39) [L] TAKEOKA, Takeshi
HATTORI, Shinsei [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS4:44) [L] GOMI, Yoshimasa

Semifinals
TANAKA, Ryoma [W] Sode-tsurikomi-goshi (GS3:00) [L] FUJISAKA, Taikoh
MITSUOKA, Gakuto [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS3:02) [L] HATTORI, Shinsei

Final
TANAKA, Ryoma [W] Waza-ari / Daki-wakare (GS10:07) [L] MITSUOKA, Gakuto

-73kg

Ryuga Tanaka (left) abd Shusuke Uchimra.

(8 Judoka)

Results
1) TANAKA, Ryuga
2) UCHIMURA, Shusuke
3) TANAKA, Yudai
3) YOSHIDA, Yuhei
5) ISHIHARA, Tatsuki
5) KOGA, Hayato
5) OYOSHI, Ken
5) TAKEICHI, Yusuke

Round 1
TANAKA, Yudai [W] Waza-ari / Osoto-otoshi (GS5:42) [L] ISHIHARA, Tatsuki
UCHIMURA, Shusuke [W] Waza-ari / Ura-nage [L] KOGA, Hayato
YOSHIDA, Yuhei [W] Waza-ari / Sumi-otoshi [L] OYOSHI, Ken
TANAKA, Ryuga [W] Hansoku-make / Shido 3 (3:53) [L] TAKEICHI, Yusuke

Semifinals
UCHIMURA, Shusuke [W] Ashi-guruma (3:33) [L] TANAKA, Yudai
TANAKA, Ryuga [W] Waza-ari / Obitori-gaeshi [L] YOSHIDA, Yuhei

Final
TANAKA, Ryuga [W] Awase-waza / Sumi-gaeshi & Ippon-seoi-nage (3:49) [L] UCHIMURA, Shusuke

-81kg

Yuhei Oino (left) and Daisuke Takeichi.


(8 Judoka)

Results
1) OINO, Yuhei
2) TAKEICHI, Daisuke
3) KOHARA, Kenya
3) TOGO, Joji
5) SAWAGUCHI, Soshi
5) AMANO, Kaito
5) HOJO, Yoshito
5) KUGIMARU, Shota

Round 1
KOHARA, Kenya [W] Waza-ari / Hikikomi-gaeshi [L] SAWAGUCHI, Soshi
TAKEICHI, Daisuke [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS12:04) [L] AMANO, Kaito
TOGO, Joji [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS5:41) [L] HOJO, Yoshito
OINO, Yuhei [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS1:30) [L] KUGIMARU, Shota

Semifinals
TAKEICHI, Daisuke [W] Uki-otoshi (3:27) [L] KOHARA, Kenya
OINO, Yuhei [W] Waza-ari / Kosoto-gari (GS0:22) [L] TOGO, Joji

Final
OINO, Yuhei [W] Kosoto-gari (GS4:39) [L] TAKEICHI, Daisuke

-90kg

Goki Tajima and Komei Kawabata.

(8 Judoka)

Results
1) TAJIMA, Goki
2) KAWABATA, Komei
3) NAKAMURA, Shunta
3) MORI, Kenshin
5) KAIHORI, Haruya
5) NAKANISHI, Kazuki
5) FUJINAGA, Ryutaro
5) SHIRAKAWA, Yoshiaki

Round 1
TAJIMA, Goki [W] Ude-hishigi-juji-gatame (2:23) [L] KAIHORI, Haruya
NAKAMURA, Shunta [W] Awase-waza / Ouchi-gari & Sumi-otoshi (3:26) [L] NAKANISHI, Kazuki
MORI, Kenshin [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS4:10) [L] FUJINAGA, Ryutaro
KAWABATA, Komei [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS3:56) [L] SHIRAKAWA, Yoshiaki

Semifinals
TAJIMA, Goki [W] Yoko-shiho-gatame (1:39) [L] NAKAMURA, Shunta
KAWABATA, Komei [W] Yoko-shiho-gatame (4:16) [L] MORI, Kenshin

Final
TAJIMA, Goki [W] Osoto-gari (3:59) [L] KAWABATA, Komei

-100kg

Kosuke Mashiyama (left) and Dota Arai.

(8 Judoka)

Results
1) MASHIYAMA, Kosuke
2) ARAI, Dota
3) GREEN, Kalani Kaito
3) UEOKA, Kotaro
5) KAMIGAKI, Kazunari
5) KUMASAKA, Koki
5) IIDA, Kentaro
5) YAMAGUCHI, Takaya

Round 1
ARAI, Dota [W] Waza-ari / Sumi-otoshi (GS3:43) [L] KAMIGAKI, Kazunari
GREEN, Kalani Kaito [W] Uchi-mata (GS0:33) [L] KUMASAKA, Koki
MASHIYAMA, Kosuke [W] Fusen-make [L] IIDA, Kentaro
UEOKA, Kotaro [W] Waza-ari / Seoi-nage (GS0:28) [L] YAMAGUCHI, Takaya

Semifinals
ARAI, Dota [W] Waza-ari / Osoto-makikomi (GS0:20) [L] GREEN, Kalani Kaito
MASHIYAMA, Kosuke [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS7:21) [L] UEOKA, Kotaro

Final
MASHIYAMA, Kosuke [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS4:09) [L] ARAI, Dota

+100kg

Hyoga Ota (left) and Kokoro Kageura.

(8 Judoka)

Results
1) OTA, Hyoga
2) KAGEURA, Kokoro
3) OJITANI, Takeshi
3) KAGAWA, Daigo
5) HARASAWA, Hisayoshi
5) NAKAMURA, Yuta
5) KIMOTO, Takuto
5) NAKANO, Kanta

Round 1
OTA, Hyoga [W] Waza-ari / Uki-waza (GS6:27) [L] HARASAWA, Hisayoshi
OJITANI, Takeshi [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS3:21) [L] NAKAMURA, Yuta
KAGEURA, Kokoro [W] Waza-ari / Sumi-otoshi (GS1:08) [L] KIMOTO, Takuto
KAGAWA, Daigo [W] Sumi-otoshi (GS0:18) [L] NAKANO, Kanta

Semifinals
OTA, Hyoga [W] Hansoku-make / Shido 3 (GS3:37) [L] OJITANI, Takeshi
KAGEURA, Kokoro [W] Waza-ari / Seoi-nage (GS4:57) [L] KAGAWA, Daigo

Final
OTA, Hyoga [W] Waza-ari / Tate-shiho-gatame (GS2:53) [L] KAGEURA, Kokoro

関連記事一覧